Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2012

Karibusan
Karibusan
Reposted fromtwice twice
Karibusan
9012 6415
Reposted fromdelnoch delnoch
Karibusan
9032 a87f 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Karibusan
Karibusan
Karibusan
Karibusan
Bo jeśli chcesz zrozumieć 
I znaleźć ten właściwy tor
Przyjaźni mur nie runie
Bo serce trzyma go
— Feel - "Cały ten świat"
Karibusan
Reposted fromernie ernie
Karibusan
9070 4322
Reposted fromiamstrong iamstrong
Karibusan
Reposted fromradekmiko radekmiko
Karibusan
9113 cea2
Reposted fromcieniu cieniu
Karibusan
9121 8fb7
Reposted fromcieniu cieniu
Karibusan
9134 1ea4
Reposted fromtwice twice
Karibusan
9138 71bb
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
Karibusan
Reposted fromgranini granini
Karibusan
9168 164a 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Karibusan
Jak wysoka jest cena, którą powinienem zapłacić?
Za wszystkie rzeczy, które próbowałem ukryć.
Jakie jest moje przeznaczenie, czy powinienem się modlić?
Żeby wszystkie problemy zginęły wraz z promykami słońca?
— Woodkid - Baltimore's Fireflies
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
Karibusan
9188 3a59
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
Karibusan
9203 013a
Reposted fromjrmy jrmy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl